Kontakt z Fundacją

FUNDACJA PROJEKT PKS

Paweł Sałacki - prezes
tel.  602 627 844
projektpks@gmail.com 

KRS 0000756142
NIP  6981852408
REGON 38178426500000

Celem działania Fundacji jest organizowanie, realizowanie i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i naukowym, w szczególności w poprzez:

1) wpieranie, upowszechnianie i promocję twórczości fotograficznej, audiowizualnej oraz innych form utrwalania obrazu;
2) wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie fotografii oraz nowych technik zapisu obrazu;
3) inwentaryzowanie fotografii mającej znaczenie dokumentalne i artystyczne;
4) utrwalanie oraz przechowywanie obrazów na podłożu trwałym mających znaczenie dla przyszłych pokoleń;
5) ochronę dzieł sztuki fotograficznej przed zniszczeniem, zabezpieczanie i konserwację fotografii o szczególnym znaczeniu;
6) rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań twórczością fotograficzną i audiowizualną;
7) wspieranie oraz tworzenie zbiorów fotograficznych i ich katalogowanie;
8) integrację dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez działania związane z fotografią oraz sztukami audiowizualnymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie działalności wydawniczej dla celów popularyzacji fotografii o znaczeniu dokumentalnym, artystycznym i historycznym w zakresie realizacji celów statutowych;
2) świadczenie usług w zakresie fotografii oraz sztuk audiowizualnych;
3) organizowanie i udział w imprezach promujących artystów związanych z twórczością fotograficzną oraz w zakresie sztuk audiowizualnych;
4) organizowanie wystaw i wernisaży prac twórców w kraju i za granicą;
5) współdziałanie ze środowiskami twórczymi;
6) współpraca z jednostkami upowszechniania kultury, galeriami i archiwami;
7) prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć w zakresie fotografii i sztuk audiowizualnych;
8) przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji fotograficznej dla przyszłych pokoleń;
9) organizowanie i wspieranie konkursów fotograficznych;
10) propagowanie rozwoju edukacji fotograficznej w szkołach;
11) współpracę z władzami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego;
12) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z działalnością statutową.